2 replies to “Just Another Weekend Day

  1. Ảnh này có thể chụp đẹp hơn bằng cách chỉnh camera để cho cái bàn ở dưới nó // với cạnh dưới của ảnh, và cái đường thẳng ở góc tường và cái cột // với cạnh bên sẽ cho bố cục đẹp hơn anh.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star